Muizenberg

Algemene voorwaarden

Voorwaarden van de Verhuurder

Als u on-line reserveert, ontvangt u direct per e-mail een factuur. Wij vragen een aanbetaling van 50%. De overige 50% dient zes weken van te voren betaald te zijn. Indien er schade is geweest, vragen wij u dit te melden.

Roken is niet toegestaan in de appartementen; op de balkons is daar wel gelegenheid toe.

Huisdieren zijn niet toegestaan!

Arriveren kan vanaf: 14.00 uur
Vertrekken dient voor: 10.30 uur

Sleutel in overleg te verkrijgen.

VERHUURVOORWAARDEN

VOORWAARDEN TUSSEN VERHUURDER EN HUURDER

Artikel 1 Begripsbepalingen
Artikel 2 Totstandkoming huurovereenkomst
Artikel 3 Verplichtingen verhuurder
Artikel 4 Verplichtingen huurder
Artikel 5 Betalingscondities
Artikel 6 Wijziging en annulering
Artikel 7 Aansprakelijkheid
Artikel 8 Klachten/meldingsplicht/geschillen

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

1. VERHUURDER:
De accommodatieverschaffer met wie de huurder een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden,
Verantwoordelijk is voor de uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2. HUURDER:
a. De aanmelder, en/of
b. degene ten behoeve van wie de aanmelder de aanmelding verricht

3. HUURVOORWAARDEN:
Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op het huurcontract tussen verhuurder en huurder.

4. HUISREGELS
Naast de huurvoorwaarden zijn op het huurcontract toepasselijk de huisregels zoals de verhuurder deze heeft vastgesteld.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING HUUROVEREENKOMST

 1. In geval van boeking via het internet, komt de huurovereenkomst tot stand door ontvangen van email en bevestiging er van, dan wel door telefonisch contact met de verhuurder, zulks onder de ontbindende voorwaarde dat verhuurder , huurder binnen 7 werkdagen bericht dat de reservering geweigerd wordt;
 2. In geval van telefonische boeking, komt de huurovereenkomst tot stand middels het schriftelijk bevestigen van de reservering door verhuurder aan huurder. In de schriftelijke bevestiging, die tevens per e-mail verzonden wordt, staan tevens de geldige huisregels alsmede de huurovereenkomst.

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGE N VERHUURDER

 1. Verhuurder stelt aan huurder onder de in het huurcontract opgenomen voorwaarden aan huurder het huur object ter beschikking.
 2. Verhuurder staat er voorts voor in dat de gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aangesloten en huurder daarvan gebruik kan maken.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN HUURDER

 1. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
 2. Huurder zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.
 3. Huurder dient desgewenst zorg te dragen voor een reisverzekering en een annuleringsverzekering. Huurder betaalt aan Verhuurder de huursom, alsmede de vergoeding voor aanvullende door verhuurder te leveren diensten, binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn.
 4. Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goede huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schades veroorzaakt gedurende het verblijf.
 5. Huurder is verplicht het huurobject in opgeruimde staat achter te laten, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. De huisbeschrijving vermeldt het maximaal toegelaten aantal personen van het geboekte. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als onbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige reissom verschuldigd, zulks uit hoofde van schadevergoeding c.q. vergoeding (huur) voor het reeds genoten huurgenot. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.

ARTIKEL 5 BETALINGSCONDITIES

 1. Verhuurder factureert aan huurder de huursom, vergoeding voor aanvullende diensten en de reserveringskosten.
 2. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan gelijk aan 50 % van de reissom.
 3. Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voor vertrek voldaan aan verhuurder. Bij niet tijdige betaling wordt de reiziger hierop door verhuurder schriftelijk gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. Verhuurder heeft het recht om de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 6.2 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.
 4. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 5. De prijzen van gereserveerde diensten (extra services) kunnen conform de voorwaarden van de verhuurder worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
 6. De huurder die in verzuim is, is naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureau's. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 250,--.

ARTIKEL 6 WIJZIGING EN ANNULERING

 1. Wijzigingen in de huurovereenkomst zijn alleen mogelijk nadat daarover tussen huurder en verhuurder overeenstemming is bereikt.
 2. De huurder kan te allen tijde de reisovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt
 3. Een annulering wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren.
 4. De annuleringskosten zijn als volgt; - Kostenloos: Indien de boeking minder dan 7 dagen geleden geplaatst is, nog niet bevestigd is en indien er geen sprake is van een Last-Minute boeking. Er is sprake van een Last-Minute boeking indien de aanvangsdatum van de reservering binnen 6 weken ligt van de boekingsdatum. - 50% van de reissom: tot een maand voor vertrek; - 100% van de reissom: Vanaf zes weken voor vertrek.
 5. Annulering dient te geschieden door schriftelijke mededeling aan verhuurder.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van feiten en omstandigheden die geen betrekking hebben op het huurobject, zoals veranderingen van baden of andere sportaccommodaties, zaken of winkels, golfbaan, alsmede andere plaatselijke tarieven en/of belastingen en voor weg- en andere bouwwerkzaamheden.
 2. Verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor schade die huurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf ( daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).
 3. In geval van oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van verhuurder e.d. kan verhuurder zonder vergoeding van mogelijke schade van huurder de huurovereenkomst ontbinden.

ARTIKEL 8 KLACHTEN/MELDINGSPLICHT/GESCHILLEN

 1. Huurder dient eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende het huurobject onverwijld aan verhuurder te melden binnen 24 uur na aankomst bij de accommodatie middels het ter beschikking gestelde mobiele nummer van verhuurder.
 2. Verhuurder heeft na ontvangst van de klacht 24 uur de tijd om het geschil op te lossen. Indien verhuurder hier niet (tijdig) in slaagt, neemt huurder nogmaals contact op met verhuurder, uiterlijk binnen 36 uur na aankomst. Huurder heeft in dat geval de klacht op juiste wijze doorgegeven en heeft verhuurder verzuimt dit op juiste wijze op te lossen.
 3. Een klacht na (vroegtijdig) vertrek, zonder voorgaand overleg met verhuurder, vrijwaart verhuurder van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie ook.
 4. Binnen 3 weken na vertrek, zal verhuurder de klacht onderzoeken en contact opnemen met betrekking tot een passende regeling.
 5. Indien geen overeenstemming tussen huurder en verhuurder wordt bereikt, staat het huurder en verhuurder vrij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Zwolle. Op alle geschillen tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.

Download algemene voorwaarden als PDF bestand. Adobe Reader downloaden